Tal com es va comentar a la reunió de dijous, l’AMPA ha enviat aquest matí la instància al Departament d’Ensenyament de la Generalitat, al Servei Territorial d’Ensenyament de Barcelona comarques (Carrer Casp, 15). També s’ha enviat un correu electrònic a la cap de secció d’obres del Servei Territorial (amb còpia a l’Escola i l’Ajuntament) demanant cita perquè ens informin. El text de la instància és el següent:

Xavier Costas i Soler, amb DNI XX.XXX.XXX-X, en qualitat de President de l’AMPA de l’escola Pompeu Fabra de Sant Adrià de Besòs – Codi de registre de l’Associació; 3079 (Secció 1a del Registre de Barcelona) – i en nom d’aquesta com a entitat més representativa dels pares i mares de l’alumnat de l’Escola Pompeu Fabra, amb domicili a afectes de notificacions a l’Avinguda Santa Caterina, s/n de Sant Adrià de Besòs,

Exposo

• Que en data 13/4/2015, l’Ajuntament va comunicar a l’AMPA que malauradament no es podria utilitzar l’edifici de l’escola per realitzar el casal d’estiu ja que s’hi havien de fer obres durant el període de vacances escolars, i no era compatible la presència d’infants amb les esmentades obres ja que comportaria un perill per a la seguretat dels participants al casal, tant infants com educadors. Així es va comunicar a les famílies quan es va programar el casal d’estiu.

• Que posteriorment, en data 26/5/2015 l’Ajuntament comunica a l’AMPA que es pot fer el casal a l’escola ja que les obres no es faran fins més endavant. El motiu de l’endarreriment en l’inici de les obres és que l’import de les mateixes ascendeix a uns 300.000 Euros i per tant segons la normativa vigent aquest contracte s’ha de licitar.

• Que des de la data en la que es té coneixement de la necessitat de licitar l’obra (finals de maig de 2015), hi ha temps suficient per tal que l’administració competent tramiti l’expedient de manera abreujada, declarant motivadament la urgència d’aquest, segons es disposa a l’article 112 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i iniciar l’obra durant les vacances escolars, tant si es fa per procediment obert com per procediment negociat amb publicitat.

• Que entenem que la urgència està més que justificada si es vol evitar el perill de fer les obres amb alumnat a l’escola, tot comptant que a l’escola hi ha nens a partir de 2 anys d’edat.

• Que en data 6/6/2015, a través del Consell Escolar, l’escola comunica a les famílies del Consell i a l’AMPA a través del seu representant, que l’administració competent, en aquest cas la Generalitat de Catalunya, vol iniciar les obres a l’octubre del 2015, amb el curs escolar en marxa, amb el perill que això comporta tant per a l’alumnat com per al professorat.

• Que a l’AMPA i a les famílies de l’escola ens costa entendre com unes obres que eren un perill per a realitzar un casal d’estiu no ho són ara per fer un curs escolar, tot comptant que la ràtio monitor-alumne és més elevada que la ràtio professor-alumne i el nombre d’alumnes en el període escolar és clarament molt més alt.

• Que el claustre de l’escola decideix, amb el suport del Consell Escolar, demanar al Departament d’Ensenyament que se solucioni el tema i envia un escrit (el qual tramet també a les famílies per tal que en tinguin coneixement), exposant el seu punt de vista i demanant que s’apliqui una solució de les tres proposades.

• Que la posició de l’AMPA és que les obres es realitzin durant el període estiuenc del curs 2015 – 2016, sense descartar el buscar o crear un espai alternatiu per desenvolupar les classes amb més normalitat.

• Que l’escola ens comunica que la resposta del Departament d’Ensenyament és que no és possible cap altre solució que la de començar les obres a l’octubre del 2015, amb una durada de quatre mesos, i no es pot fer res ja que el pressupost ho és d’enguany (i no de l’any 2016) i el procediment de licitació és molt llarg.

• Que actualment, al perfil del contractant del Departament d’Ensenyament no es visualitza encara la licitació d’aquest contracte.

• Que actualment, degut a totes aquestes informacions, les famílies de l’escola estan inquietes ja que conceben com a perilloses les obres tant pels seus fills i filles com per al professorat.

• Que les famílies no veuen clar que hagin de dur al seus fills a un entorn potencialment perillós, i ens han manifestat que estan disposades a defensar els seus interessos, els dels seus fills i filles, i el dret a que aquests rebin les classes en un entorn segur.

• Que volem deixar constància que a les famílies els preocupa i molt, no sols els perill que pugui representar que a l’escola hi hagi una bastida i es tanquin espais de pati sinó també les condicions d’insalubritat que comporta la realització de les obres (sorolls, pols, temperatures elevades) que alguns casos poden comprometre la salut dels infants i professorat (al·lèrgies, ús de materials perillosos, etc). I en alguns casos, una baixada del rendiment ja que les classes no es podran dur a terme en les condicions més idònies.

• Que alguns alumnes que assisteixen a les USEE, segons manifesta el professorat, no aguantaran les obres i tindran problemes de comportament.

• Que alguns alumnes que pateixen asma i altres malalties pulmonars, així com d’altres amb al·lèrgies a la pols, no podran suportar la pols que inevitablement generaran les obres

• Que en cap cas discutim la necessitat de realitzar les obres, sinó l’oportunitat de fer-les en períodes que no representin perill ni per als nostres fills i filles ni per al professorat que cuida, educa i ensenya als nostres fills i filles.

• Que aportem 162 signatures recollides en només 3 dies per les famílies de l’escola demanant també a l’administració que no es facin les obres en període escolar.

Per tant,

Demano:

• Que des del Departament competent o des de la instància que correspongui s’informi a l’Assemblea de l’AMPA sobre:

o L’estat actual de l’edifici amb indicacions del perill que pugui comportar, tot tenint en compte que ara mateix s’està realitzant el casal d’estiu.
o Quines accions s’haurien de fer per tal de poder continuar utilitzant l’edifici amb normalitat i sense perills, abans no es facin les obres.
o En què consistiran les obres i on s’han de col·locar bastides, quins espais s’utilitzaran per zones de càrrega i descàrrega de materials i quines zones del patí quedaran ocupades pels material de construcció.
o Quines solucions s’aplicaran per prevenir els casos que es preveuen succeeixin com ara brots asmàtics, problemes d’al·lèrgia o de comportament, en cas que s’iniciïn les obres a l’octubre.
o Quines solucions s’aplicaran quan es produeixi algun cas d’alumnat que no pugui anar a l’escola per problemes de salut tant física com psicològica, en cas que s’iniciïn les obres a l’octubre.

• Que es realitzin les obres en un període en el qual no hi hagi alumnat a l’escola, com per exemple durant les vacances escolar del curs vinent (2015 – 2016).

• Que es prenguin les mesures adequades abans que comenci el curs escolar 2015 – 2016, per tal d’evitar que l’estat de l’edifici pugui representar un perill per a l’alumnat i el professorat.

• Que s’habiliti la partida pressupostària adient per a realitzar les obres a l’anualitat 2016, i s’iniciï el corresponent procediment de licitació amb temps suficient per tal que no torni a passar el mateix el curs vinent. Si es convenient, que es realitzi una contractació anticipada.

• Que es respongui a aquestes peticions amb temps suficient, tenint en compte el període vacacional que comença.

Xavier Costas i Soler
President AMPA Pompeu Fabra
Sant Adrià de Besòs, a 7 de juliol de 2015

Servei Territorial d’Ensenyament de Barcelona comarques
Carrer Casp, 15
Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s