Recordatori: Convocatòria assemblea General Ordinària de l’AMPA

Avui, dimecres dia 19 d’Octubre, se celebrarà l’Assemblea General Ordinària del AMPA.

L’assemblea tindrà lloc al menjador de l’Escola a les 16:45 hores en primera convocatòria i a les 17 hores en segona convocatòria amb el següent ordre del dia:

  1. Lectura de l’acta anterior i aprovació si s’escau
  2. Presentació de l’estat de comptes actual
  3. Presentació de la nova junta. Canvis de càrrecs pendets en la Junta
  4. Presentació del pla de curs i el pressupost

Recordeu que poden participar tots els socis de l’AMPA !!!

Anuncis

Enquesta Menjador

Per les famílies que no heu rebut l’enquesta del menjador, us deixem l’enllaç per poder-la descarregar.

Tornem a recordar la importància d’emplenar l’enquesta, tant si utilitzeu el servei menjador com no.

Moltes gràcies

Enquesta menjador 2016

Enquesta menjador

Benvolgudes famílies,

Fa uns dies vau rebre una enquesta en relació al servei de menjador que ofereix l’Escola per els nostres nens/es. La intenció des de l’AMPA amb aquesta enquesta, era i és conèixer si hi ha algun tipus de problemàtica o carència en algun tema concret amb el servei que ofereixen als nostres fills/es.

Fem una crida a totes les famílies, deixin els seus fills o no al menjador, per a respondre les enquestes i fer-les arribar a l’AMPA (sigui a la bústia o en mà a qualsevol membre que conegueu). La participació de les famílies és necessària per poder extreure les màximes dades possibles i que aquestes siguin les més ajustades a la realitat.

Recordar que la feina que desenvolupa l’AMPA no seria possible sense la col·laboració de la resta de famílies, i la finalitat entre d’altres, és intentar millorar els serveis als quals els nostres fills tenen accés. Per això, un cop més, des de l’AMPA us demanem que ens feu arribar les enquestes emplenades, tot i no necessitar el servei de menjador de l’Escola.

Us deixem l’enllaç a les diverses vies de comunicació que les famílies tenen per contactar amb l’AMPA per poder resoldre dubte, aportar queixes, suggeriments, etc…

Salutacions,

 

Xerrada: Reflexionem sobre la participació de les famílies a l’escola

Xerrada Jordi ColletLa xerrada serà el proper dimarts 19 de gener a les 18h a la biblioteca de Sant Adrià.

Aquesta activitat, organitzada pel Grup de Treball del Consell Escolar de Sant Adrià de Besòs encarregat d’aquest tema, pretén ser un espai de reflexió sobre la participació de les famílies a l’escola. La farà el Jordi Collet, professor de Sociologia de l’Educació, autor de l’estudi de la Fundació Bofill: “Millors vincles, millors resultats

Més informació:

  • Jordi Collet i Antoni Tort (coordinadors) Millors vincles, millors resultats  [pdf 72 pag.]. La relació entre docents i famílies per a l’èxit acadèmic de tot l’alumnat. Resultats, aprenentatges i propostes de la investigació-acció«Escoles, famílies i èxit acadèmic». Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 2014. 72 p.

Convocatòria d’assemblea general ordinària de l’AMPA

Ens plau convocar-vos a l’Assemblea general ordinària de l’AMPA que se celebrarà el proper dijous 26 de novembre a la seu de l’AMPA a les 16:45 en primera convocatòria i a les 17:00 en segona convocatòria amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
2. Informació sobre les obres previstes a l’escola.
3. Aprovació, si s’escau, dels comptes anuals.
4. Renovació dels càrrecs de la Junta Directiva.
5. Comissions de treball de l’AMPA.
6. Precs i preguntes.

Aquelles famílies que vulguin i puguin assumir un càrrec o alguna altre funció de la Junta Directiva, poden comunicar-ho a la junta actual de l’AMPA o presentar la seva candidatura directament a l’Assemblea.

Serà necessari que es presentin candidatures per tal de substituir a la junta actual, ja que aquesta no continuarà al capdavant de l’AMPA amb la seva composició actual.

Reunió amb el Departament d’Ensenyament per les obres

A la reunió de dilluns 13 de juliol a les 13h, a la seu de Serveis Territorials (C/Caps, 15, Barcelona) assisteixen:

– De famílies: president de l’AMPA i dos representants de famílies del Consell Escolar
– De l’Escola: director de l’escola i dos representants de mestres del Consell Escolar,
– De l’Ajuntament: l’arquitecta i dos representants d’educació,
– De Serveis Territorials: la cap de l’àrea per a la coordinació i planificació familiar, la cap de secció d’obres dels serveis territorials, i l’arquitecte i aparellador encarregats de l’obra

L’arquitecte de l’obra detalla tot l’estudi de patologies que s’ha fet i el projecte de reparació de totes les esquerdes. Fora de la 3a planta que s’actuarà a dins de l’edifici, la resta d’actuacions són exteriors. S’anul.la el pati infantil de p3 i p4. I el pati de P5 i 1r es farà servir per posar el material i els contenidors de runa.

Caldrà fer una bastida (muntar-la durarà una setmana perquè se segueix un protocol de seguretat) a tot l’edifici que serà recoberta per una lona de protecció i una malla mosquitera amb marquesina de protecció.

De moment tot l’estudi és teòric perquè no hi ha empresa. L’obra està pendent d’adjudicació, preveuen que serà a finals de setembre o a l’octubre. No saben data exacta ni constructor. Quan hi hagi empresa aleshores caldrà definir i pactar la planificació, el pla de seguretat i salut… Amb el constructor caldrà pactar horaris (que es piqui en dissabtes, a les 8h, de 13-15h, per molestar el mínim). Es pot fer una comissió de seguiment de les obres.

Es plantegen des de l’AMPA, i des del sector mestres, un seguit d’inconvenients que generaran les obres: al·lèrgies, sorolls, pols, manca d’espais alternatius per fer les classes, alumnes amb necessitats especials, necessitat de ventilar les aules per a reduir la temperatura, reducció de patis… i es planteja, com a solució, endarrerir les obres per les vacances escolar d’estiu de l’any vinent.

Finalment ens posen sobre la taula que l’edifici té patologies greus (l’arquitecte recalca que són greus) i no es pot esperar tot un curs escolar per atacar-les, ja que desprès dels canvis de temperatures estiu – hivern l’edifici patirà més dilatacions i pot representar un perill. Per tant des del Departament descarten absolutament aquesta possibilitat. L’arquitecta de l’Ajuntament de Sant Adrià és de la mateixa opinió.

També es proposa solucionar el tema de la seguretat temporalment per tal que l’edifici sigui segur fins a poder fer les obres sense alumnat al juny, però comenten que ja ho han mirat molt i no poden fer ja res més que les obres per solucionar el problema. Justament per aquestes circumstàncies estan prioritzant les obres al Pompeu.

En quant a tots els inconvenients plantejats ens comenten que actualment s’estan realitzant les obres a totes les escoles amb l’alumnat a dins, fins i tot obres més complexes que les que es plantegen al Pompeu, i sempre amb bons resultats. Preveuen que passarà el mateix al Pompeu.

No obstant, tindran en compte tot el que els hi estem plantejant. Comentem que es pot constituir una comissió de seguiment de les obres per tal de controlar i minimitzar tot el que es planteja.

També ens asseguren que els contractistes que fan obres a les escoles ja hi estan avesats i són respectuosos amb l’entorn educatiu i flexibles per tal de permetre compatibilitzar les obres amb l’ús de l’edifici com a escola.

Es preveu que les obres durin uns tres mesos, i que sigui a l’hivern, quan les finestres haurien d’estar tancades.

Ja tenim resposta a la instància per les obres

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat ens ha concedit una entrevista dilluns 13 juliol en resposta a la instància presentada per l’AMPA relativa a les obres a l’escola. A la reunió hi anirà el president de l’AMPA, dos representants de famílies del Consell Escolar, el director de l’escola, dos representants de mestres del Consell Escolar, l’Ajuntament i, per part dels Serveis Territorials, la directora de l’àrea per a la coordinació i planificació familiar, l’arquitecte dels Serveis Territorials, l’aparellador dels Serveis Territorials, i l’arquitecte i aparellador encarregats de l’obra

Us mantindrem informats!

Instància per les obres de l’Escola

Tal com es va comentar a la reunió de dijous, l’AMPA ha enviat aquest matí la instància al Departament d’Ensenyament de la Generalitat, al Servei Territorial d’Ensenyament de Barcelona comarques (Carrer Casp, 15). També s’ha enviat un correu electrònic a la cap de secció d’obres del Servei Territorial (amb còpia a l’Escola i l’Ajuntament) demanant cita perquè ens informin. El text de la instància és el següent:

Xavier Costas i Soler, amb DNI XX.XXX.XXX-X, en qualitat de President de l’AMPA de l’escola Pompeu Fabra de Sant Adrià de Besòs – Codi de registre de l’Associació; 3079 (Secció 1a del Registre de Barcelona) – i en nom d’aquesta com a entitat més representativa dels pares i mares de l’alumnat de l’Escola Pompeu Fabra, amb domicili a afectes de notificacions a l’Avinguda Santa Caterina, s/n de Sant Adrià de Besòs,

Exposo

• Que en data 13/4/2015, l’Ajuntament va comunicar a l’AMPA que malauradament no es podria utilitzar l’edifici de l’escola per realitzar el casal d’estiu ja que s’hi havien de fer obres durant el període de vacances escolars, i no era compatible la presència d’infants amb les esmentades obres ja que comportaria un perill per a la seguretat dels participants al casal, tant infants com educadors. Així es va comunicar a les famílies quan es va programar el casal d’estiu.

• Que posteriorment, en data 26/5/2015 l’Ajuntament comunica a l’AMPA que es pot fer el casal a l’escola ja que les obres no es faran fins més endavant. El motiu de l’endarreriment en l’inici de les obres és que l’import de les mateixes ascendeix a uns 300.000 Euros i per tant segons la normativa vigent aquest contracte s’ha de licitar.

• Que des de la data en la que es té coneixement de la necessitat de licitar l’obra (finals de maig de 2015), hi ha temps suficient per tal que l’administració competent tramiti l’expedient de manera abreujada, declarant motivadament la urgència d’aquest, segons es disposa a l’article 112 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i iniciar l’obra durant les vacances escolars, tant si es fa per procediment obert com per procediment negociat amb publicitat.

• Que entenem que la urgència està més que justificada si es vol evitar el perill de fer les obres amb alumnat a l’escola, tot comptant que a l’escola hi ha nens a partir de 2 anys d’edat.

• Que en data 6/6/2015, a través del Consell Escolar, l’escola comunica a les famílies del Consell i a l’AMPA a través del seu representant, que l’administració competent, en aquest cas la Generalitat de Catalunya, vol iniciar les obres a l’octubre del 2015, amb el curs escolar en marxa, amb el perill que això comporta tant per a l’alumnat com per al professorat.

• Que a l’AMPA i a les famílies de l’escola ens costa entendre com unes obres que eren un perill per a realitzar un casal d’estiu no ho són ara per fer un curs escolar, tot comptant que la ràtio monitor-alumne és més elevada que la ràtio professor-alumne i el nombre d’alumnes en el període escolar és clarament molt més alt.

• Que el claustre de l’escola decideix, amb el suport del Consell Escolar, demanar al Departament d’Ensenyament que se solucioni el tema i envia un escrit (el qual tramet també a les famílies per tal que en tinguin coneixement), exposant el seu punt de vista i demanant que s’apliqui una solució de les tres proposades.

• Que la posició de l’AMPA és que les obres es realitzin durant el període estiuenc del curs 2015 – 2016, sense descartar el buscar o crear un espai alternatiu per desenvolupar les classes amb més normalitat.

• Que l’escola ens comunica que la resposta del Departament d’Ensenyament és que no és possible cap altre solució que la de començar les obres a l’octubre del 2015, amb una durada de quatre mesos, i no es pot fer res ja que el pressupost ho és d’enguany (i no de l’any 2016) i el procediment de licitació és molt llarg.

• Que actualment, al perfil del contractant del Departament d’Ensenyament no es visualitza encara la licitació d’aquest contracte.

• Que actualment, degut a totes aquestes informacions, les famílies de l’escola estan inquietes ja que conceben com a perilloses les obres tant pels seus fills i filles com per al professorat.

• Que les famílies no veuen clar que hagin de dur al seus fills a un entorn potencialment perillós, i ens han manifestat que estan disposades a defensar els seus interessos, els dels seus fills i filles, i el dret a que aquests rebin les classes en un entorn segur.

• Que volem deixar constància que a les famílies els preocupa i molt, no sols els perill que pugui representar que a l’escola hi hagi una bastida i es tanquin espais de pati sinó també les condicions d’insalubritat que comporta la realització de les obres (sorolls, pols, temperatures elevades) que alguns casos poden comprometre la salut dels infants i professorat (al·lèrgies, ús de materials perillosos, etc). I en alguns casos, una baixada del rendiment ja que les classes no es podran dur a terme en les condicions més idònies.

• Que alguns alumnes que assisteixen a les USEE, segons manifesta el professorat, no aguantaran les obres i tindran problemes de comportament.

• Que alguns alumnes que pateixen asma i altres malalties pulmonars, així com d’altres amb al·lèrgies a la pols, no podran suportar la pols que inevitablement generaran les obres

• Que en cap cas discutim la necessitat de realitzar les obres, sinó l’oportunitat de fer-les en períodes que no representin perill ni per als nostres fills i filles ni per al professorat que cuida, educa i ensenya als nostres fills i filles.

• Que aportem 162 signatures recollides en només 3 dies per les famílies de l’escola demanant també a l’administració que no es facin les obres en període escolar.

Per tant,

Demano:

• Que des del Departament competent o des de la instància que correspongui s’informi a l’Assemblea de l’AMPA sobre:

o L’estat actual de l’edifici amb indicacions del perill que pugui comportar, tot tenint en compte que ara mateix s’està realitzant el casal d’estiu.
o Quines accions s’haurien de fer per tal de poder continuar utilitzant l’edifici amb normalitat i sense perills, abans no es facin les obres.
o En què consistiran les obres i on s’han de col·locar bastides, quins espais s’utilitzaran per zones de càrrega i descàrrega de materials i quines zones del patí quedaran ocupades pels material de construcció.
o Quines solucions s’aplicaran per prevenir els casos que es preveuen succeeixin com ara brots asmàtics, problemes d’al·lèrgia o de comportament, en cas que s’iniciïn les obres a l’octubre.
o Quines solucions s’aplicaran quan es produeixi algun cas d’alumnat que no pugui anar a l’escola per problemes de salut tant física com psicològica, en cas que s’iniciïn les obres a l’octubre.

• Que es realitzin les obres en un període en el qual no hi hagi alumnat a l’escola, com per exemple durant les vacances escolar del curs vinent (2015 – 2016).

• Que es prenguin les mesures adequades abans que comenci el curs escolar 2015 – 2016, per tal d’evitar que l’estat de l’edifici pugui representar un perill per a l’alumnat i el professorat.

• Que s’habiliti la partida pressupostària adient per a realitzar les obres a l’anualitat 2016, i s’iniciï el corresponent procediment de licitació amb temps suficient per tal que no torni a passar el mateix el curs vinent. Si es convenient, que es realitzi una contractació anticipada.

• Que es respongui a aquestes peticions amb temps suficient, tenint en compte el període vacacional que comença.

Xavier Costas i Soler
President AMPA Pompeu Fabra
Sant Adrià de Besòs, a 7 de juliol de 2015

Servei Territorial d’Ensenyament de Barcelona comarques
Carrer Casp, 15
Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya

 

Recollida de signatures per a les obres a l’Escola

A la reunió d’ahir sobre les obres a l’escola vau poder signar un full de demanda. Per a les famílies que no vau poder venir o per a les que necessiteu més fulls, els podeu descarregar d’aquí: full de signatures per les obres [pdf]. Teniu com a màxim fins dilluns 6 de juliol (cal enviar les signatures amb la instància el més aviat possible). Un cop signats els fulls (si podeu omplir-lo millor) el podeu deixar a la bústia de l’AMPA. També hi ha fulls per signar a l’AMPA. Us podeu adreçar al Casal (intenteu anar al moment de deixar o recollir els nens per molestar el mínim) o bé per la tarda avui divendres i dilluns que trobareu a la comissió de llibres de text treballant (de 17.30-19h més o menys). El text és el següent:

Davant la resposta de l’Administració respecte al tema de la realització de les obres el proper curs a la nostra escola Pompeu Fabra de Sant Adrià de Besòs, com a famílies demanem:

• Que es realitzin les obres en un període en el qual no hi hagi alumnat a l’escola, com per exemple durant les vacances escolar del curs vinent (2015 – 2016).

• Que es prenguin les mesures adequades abans que comenci el curs escolar 2015 – 2016, per tal d’evitar que l’estat de l’edifici pugui representar un perill per a l’alumnat i el professorat.

• Que s’habiliti la partida pressupostària adient per a realitzar les obres a l’anualitat 2016, i s’iniciï el corresponent procediment de licitació amb temps suficient per tal que no torni a passar el mateix el curs vinent.